A A A

OVER-ONS.png

De kernwaarden van Palet

 

Waardevol (van waarde zijn, waarde creëren)

Iedereen heeft recht op een waardevol bestaan. Voor ieder mens betekent dat iets anders. Het is onder meer afhankelijk van de persoon, levensfase, vitaliteit, mogelijkheden en beperkingen. We willen bijdragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten: participeren in de gemeenschap en van waarde kunnen zijn voor die gemeenschap.

 

Palet levert als maatschappelijk ondernemer een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap door het scheppen van mogelijkheden voor diverse groepen kwetsbare burgers. Palet geeft haar medewerkers en teams de ruimte om hieraan in de wijk of het dorp samen met bewoners en andere partijen vorm en inhoud te geven.

 

Kracht (in je kracht houden of brengen)

De activiteiten van Palet zijn gericht op het in zijn kracht houden of brengen van de cliënt en zijn netwerk. Eigen kracht draagt bij aan kwaliteit van leven, behoud van zelfstandigheid en uitstel van een –groter- beroep op professionele zorg.

 

Soliditeit en continu verbeteren en vernieuwen maken Palet krachtig en stellen de organisatie in staat een bijdrage te leveren aan het duurzaam inrichten van de zorg. Door de kracht van de organisatie te verbinden met de kracht van burgers kunnen de grenzen van wat haalbaar lijkt worden verlegd.

 

Samen (samen ontwikkelen, partnerschap aangaan)

Als de cliënt een beroep doet op professionele ondersteuning, dan vereist dit een goed samenspel met de informele zorg (zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers) en met andere zorgverleners. Zorgvuldig wordt de ondersteuning hierop afgestemd. De regie ligt bij de cliënt of indien nodig diens vertegenwoordiger(s).

 

Palet zoekt in wijken en dorpen naar mogelijkheden voor co-creatie: samen met burgers en andere partijen nieuwe concepten ontwikkelen die bijdragen aan de eigen kracht van de wijk of het dorp. Door partnerships aan te gaan wordt het mogelijk oplossingen te realiseren die we alleen nooit voor elkaar zouden krijgen. Samenwerking draagt bij aan een duurzame ondersteuningsstructuur. De veelzijdigheid van de Kwadrantgroep is daarbij een meerwaarde.

 

Verbinden (verbinding maken, met elkaar verbinden)

De cliënt is verbonden met zijn vertrouwde omgeving en ontleent daar betekenis aan. Ieder mens wil meedoen. Als de cliënt behoefte heeft aan het vergroten van zijn netwerk, dan zoeken wij daarvoor met de cliënt en zijn verwanten oplossingen.

 

Palet is onderdeel van de gemeenschap en stimuleert cliënten en medewerkers verbinding te maken met de wijk of het dorp, met de eerste lijn en met daar aanwezige organisaties (van vrijwilligers en professionals) en voorzieningen. Dit is voorwaarde om mee, zorg te dragen voor een goed voorzieningenniveau en ondersteuning en participatie van de bewoners.

 

Altijd in de buurt (dichtbij mensen organiseren)

Palet werkt wijk- en dorpsgericht. Dat de cliënt de hulp van Palet dichtbij weet, geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Het draagt eraan bij zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En als dat niet meer gaat, is er vaak een andere passende woonvorm in de buurt.

 

Palet organiseert wonen, zorg, welzijn en diensten op het niveau van de wijk en het dorp, verbindt zich met de gemeenschap en maakt daar deel van uit. De leefomgeving en een goed lokaal voorzieningenniveau zijn van grote waarde voor de bewoners, temeer als ze kwetsbaar worden. Palet zet zich in voor vitale wijken en dorpen en participatie van bewoners. Burgers kunnen heel veel voor elkaar betekenen.

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: